Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Apetail goederen en/of diensten van welke aard ook aan de klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Apetail en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2. Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij expliciet staat aangegeven dat omzetbelasting bij de prijs is inbegrepen.

2.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door de klant te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Apetail gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2.3 Apetail is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

2.4 Indien de klant niet akkoord wenst te gaan met een door Apetail kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.2 of 2.3, is de klant gerechtigd binnen veertien dagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Apetail genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.

2.5 Alle facturen zullen door de klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke betalingstermijn zal de klant binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

2.6 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn

betaalt, zal de klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.

3. Vertrouwelijke informatie

Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

4. Voorbehoud van eigendom

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Apetail, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Apetail zijn voldaan.

5. Risico

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant of van een door de klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Apetail of diens licentiegevers. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

6.2 De klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Apetail of diens licentiegevers bevatten. De klant verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 3, deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de klant die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

6.3 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

6.4 Het is Apetail toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Apetail door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de klant niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Apetail op verzoek van de klant een reservekopie van de programmatuur aan de klant ter beschikking stellen.

6.5 Indien de klant programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt danwel als de klant het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Apetail ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal de klant Apetail schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Apetail zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of de klant de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door de klant eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.

6.6 Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is de klant gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien dit noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan.

Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door Apetail schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De klant is gehouden van fouten onverwijld melding aan Apetail te maken.

6.7 Apetail zal de klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Apetail zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de klant Apetail onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Apetail.

De klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Apetail verlenen om zich, zo nodig in naam van de klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de klant in de programmatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Apetail zelf ontwikkelde programmatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Apetail een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Apetail het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.

Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Apetail wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van Apetail voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur en/of materialen in een niet door Apetail gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Apetail geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.

6.8 De klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Apetail van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en de klant zal Apetail vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. Medewerking door klant

7.1 De klant zal Apetail steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

7.2 De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Apetail te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

7.3 Indien is overeengekomen dat de klant programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

7.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Apetail staan of indien de klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Apetail in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

7.5 Ingeval medewerkers van Apetail op de locatie van de klant werkzaamheden verrichten, zal de klant kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. De klant zal Apetail vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Apetail daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de klant of van onveilige situaties in diens organisatie.

8. Leveringstermijnen

Alle door Apetail genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Apetail bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Apetail niet in verzuim. Apetail is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Apetail en de klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

9. Beëindiging

9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst

slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

9.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.3 Apetail kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de klant -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Apetail zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.4 Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Apetail ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Apetail vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid van Apetail; vrijwaring

10.1 Apetail aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.

10.2 De totale aansprakelijkheid van Apetail wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

10.3 De totale aansprakelijkheid van Apetail voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan Euro 1.000.000,-- (één miljoen Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

10.4 Aansprakelijkheid van Apetail voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.5 Buiten de in artikel 10.2 en 10.3 genoemde gevallen rust op Apetail geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

10.6 De aansprakelijkheid van Apetail wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Apetail onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Apetail ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Apetail in

staat is adequaat te reageren.

10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Apetail meldt.

10.8 De klant vrijwaart Apetail voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Apetail geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

11. Overmacht

11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van derden waaronder toeleveranciers van Apetail.

11.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar daarnaast iets verschuldigd zullen zijn.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De overeenkomsten tussen Apetail en klant worden beheerst door Nederlands recht.

12.2 De geschillen welke tussen Apetail en de klant mochten ontstaan naar aanleiding van een door Apetail met de klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, doch niet dan nadat de procedure conform het Minitrialreglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag (= niet bindende adviesprocedure) is gevolgd, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.

WEBHOSTING

De in dit hoofdstuk "Webhosting" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing op diensten die Apetail op het gebied van webhosting verleent.

13. Duur

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het bepaalde in artikel 14.5.

13.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij de klant of Apetail de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen voor het einde van de betreffende periode.

14. Uitvoering van de werkzaamheden

14.1 Apetail zal de webhosting met zorg verrichten overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.

14.2 Alle door Apetail te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door Apetail te

stellen voorwaarden door de klant worden geprepareerd en worden aangeleverd. Tenzij anders is overeengekomen, zal de klant de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar Apetail de computerservice uitvoert. Transport geschiedt voor rekening en risico van de klant, ook indien dit door Apetail wordt uitgevoerd of verzorgd.

14.3 De klant staat er voor in dat alle door hem aan Apetail ter uitvoering van de webhosting verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Apetail.

14.4 Alle door Apetail bij de webhosting te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van Apetail, ook indien de klant een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Apetail. Apetail kan de van de klant ontvangen produkten en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden totdat de klant alle aan Apetail verschuldigde bedragen betaald heeft.

14.5 Apetail kan wijzigingen in de inhoud of omvang van webhosting aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij de klant geldende procedures tot gevolg hebben, zal Apetail de klant hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van de klant. In zodanig geval kan de klant de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften zal Apetail de kosten van deze wijziging voor zijn rekening nemen.

14.6 Apetail zal zich er naar beste kunnen voor inspannen dat de door hem bij de uitvoering van webhosting gebruikte programmatuur voor zover mogelijk wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften. Desverzocht zal Apetail tegen de bij hem gebruikelijke tarieven de klant adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor de klant.

15. Telecommunicatie

15.1 Indien bij computerservice gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is de klant verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. Apetail is niet verantwoordelijk voor niet aan hem toe te rekenen transmissiefouten.

15.2 Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten zal Apetail de klant toegangs- of identificatiecodes toewijzen. De klant zal de toegangscodes vertrouwelijk behandelen en slechts aan geautoriseerde personen kenbaar maken.

16. Beveiliging en privacy

16.1 De klant staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistraties gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. De klant zal Apetail alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Apetail zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.

16.2 De klant vrijwaart Apetail voor alle aanspraken van derden die jegens Apetail mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en/of wettelijke bewaartermijnen.

16.3 Alle services mogen alleen voor rechtsgeldige doeleinden gebruikt worden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te versturen

of op te slaan. Dit geld voor, en is niet gelimiteerd tot: copyrighted materiaal, materiaal dat Apetail als bedreigend, obsceen, of eisend van anderen zien, of materiaal beschermd door een handelsmerk. De aanvrager komt hierbij overeen dat geen enkele schade geleden door de aanvrager of een derde partij, valt te verhalen op Apetail.

16.4 Pornografie en sex-gerelateerd materiaal is verboden op onze servers. Dit geldt zowel voor sites met sexuele inhoud als voor sites die naar adult content elders verwijzen.
Tevens zijn sites die illegale activiteiten promoten of inhoud bevatten die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen ten strengste verboden. Links naar zulk materiaal is ook niet toegestaan.

Sites die Bulk e-mail services verkopen, uitvoeren of gebruiken zijn niet toegestaan.Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:
- Pirated software
- Hacker programma's of archieven

- Warez sites
- Adult sites
- MP3
Apetail behoudt zich ten alle tijde het recht voor tot afsluiting over te gaan.

17. Domeinnamen

17.1 Indien is overeengekomen, dat Apetail voor de klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

17.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam is afhankelijk van en zijn onderworpen aan, de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Apetail vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

17.3 Een aanvrager kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Apetail, inhoudende dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

17.4 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Apetail tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Apetail geen bemiddeling heeft verleend.

18. Garantie

Tenzij anders is overeengekomen, is Apetail niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de gegevens die zijn vastgelegd in een aangemaakt account.

De klant moet gegevens van het account na in werking stellen controleren, en eventuele onvolkomenheden doorgeven aan Apetail.

Apetail staat er niet voor in dat een account foutloos zal worden aangemaakt. Indien onvolkomenheden in de gegevens van het account een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor Apetail uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal Apetail de aanmaak van het account herhalen teneinde naar beste vermogen deze

onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van het aanmaken van het account benodigde gegevens nog beschikbaar zijn en de klant de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na het in werking stellen van het account, schriftelijk en gedetailleerd aan Apetail kenbaar maakt. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd. Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan Apetail, kan de klant Apetail verzoeken de het aanmaken van het account te herhalen, in welk geval Apetail de kosten daarvan in rekening mag brengen.

Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden aan Apetail redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Apetail de voor het betreffende account door de klant verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens de klant aansprakelijk te zijn.

DIENSTVERLENING

De in dit hoofdstuk "Dienstverlening" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Apetail diensten verleent, zoals organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, het ontwerpen of ontwikkelen van programmatuur of informatiesystemen, het ontwerpen van websites of het verlenen van assistentie daarbij en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent specifieke diensten, zoals computerservice, de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.

19. Uitvoering

19.1 Apetail zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

19.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Apetail gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

19.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Apetail gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de klant op te volgen. Apetail is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 20.

19.4 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Apetail steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

20. Wijziging en meerwerk

20.1 Indien Apetail op verzoek of met voorafgaande instemming van de klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de klant aan Apetail worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Apetail. Apetail is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

20.2 De klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 20.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en

de wederzijdse verantwoordelijkheden van de klant en Apetail, kunnen worden beïnvloed.

20.3 Voorzover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Apetail de klant tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

21. Opleidingen, cursussen en trainingen

21.1 Voorzover de dienstverlening van Apetail bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan Apetail steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training zullen worden beheerst door de bij Apetail gebruikelijke regels.

21.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Apetail aanleiding geeft, is Apetail gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk "Dienstverlening", van toepassing indien Apetail in opdracht van de klant programmatuur ontwikkelt. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk "Gebruik en onderhoud van programmatuur" van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie.

22. Ontwikkeling van programmatuur

22.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Apetail zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de klant te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan de klant instaat.

22.2 Apetail is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

22.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt de klant het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan de klant ter beschikking worden gesteld en is de klant gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

23. Aflevering, installatie en acceptatie

23.1 Apetail zal de te ontwikkelen programmatuur aan de klant conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Apetail uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.

23.2 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Apetail uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het de klant niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.

23.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a) indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Apetail uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b) indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
c) indien Apetail vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 23.5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 23.6 aan acceptatie niet in de weg staan.

In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien de klant daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

23.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de klant Apetail hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

23.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 6.6 bevat, zal de klant Apetail uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Apetail zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Apetail gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

23.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Apetail om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 26, indien toepasselijk, te herstellen.

23.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk "Gebruik en onderhoud van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Apetail ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Apetail te verstrekken nieuwe versies. Onder "programmatuur " worden ook websites en webapplicaties bedoeld.

24. Gebruiksrecht

24.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent Apetail de klant het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. De klant zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.

24.2 De programmatuur mag door de klant uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van de klant waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt. Indien er sprake is van een applicatie die te benaderen is met behulp van een browser dan wordt de server waarop de applicatie is geïnstalleerd beschouwd als verwerkingseenheid.

24.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de klant gebruikt.

De klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden ("time-sharing"). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

24.4 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal de klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Apetail retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat de klant bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal de klant van zodanige vernietiging Apetail onverwijld schriftelijk melding maken.

25. Aflevering, installatie en acceptatie

25.1 Apetail zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan de klant afleveren en, indien een door Apetail uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij de klant installeren.

25.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen 23.3 tot en met 23.7 van overeenkomstige toepassing.

25.3 Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt de klant de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, onverminderd de verplichtingen van Apetail ingevolge de garantie van artikel 26.

26. Garantie

26.1 Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal Apetail naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur in de zin van artikel 6.6

herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Apetail zijn gemeld. Apetail garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van de klant is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Apetail zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Apetail kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de klant of van andere niet aan Apetail toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien de klant zonder schriftelijke toestemming van Apetail wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen.

26.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door Apetail te bepalen locatie. Apetail is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

26.3 Na afloop van de in artikel 26.1 bedoelde garantieperiode is Apetail niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhouds-overeenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.

26.4 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal de klant overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Apetail geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Apetail melden. Na ontvangst van de melding zal Apetail naar beste vermogen fouten in de zin van artikel 6.6 trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Apetail te bepalen wijze en termijn aan de klant ter beschikking worden gesteld. Apetail is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

26.5 Apetail garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

26.6 Apetail kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Apetail toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Apetail is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

26.7 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Apetail bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan de klant ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Apetail niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Apetail van de klant verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Apetail aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.

26.8 Indien de klant niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Apetail is aangegaan, kan Apetail door de klant niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

27. Programmatuur van toeleverancier

Indien en voor zover Apetail programmatuur van derden aan de klant ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door Apetail schriftelijk aan de klant is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. De klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor de klant ter inzage bij Apetail en Apetail zal deze aan de klant op zijn verzoek toezenden.

Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de klant en Apetail om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.